Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / HET FINANCIELE BELEID KONTICH-WAARLOOS

HET FINANCIELE BELEID KONTICH-WAARLOOS
Lokaal @ Vlaams Belang

HET FINANCIELE BELEID KONTICH-WAARLOOS

Toen de kiezers mij in 2000 in de gemeenteraad stemden, had ik de belofte gedaan om vooral het financiële in de gaten te houden.

De onderstaande tekst is geschreven voor de Gemeenteraadsverkiezing van 2012. Hij wordt hier hernomen omdat hij het verslag bevat van enkele gebeurtenissen tussen 2000 en 2012, en omdat erprincipes in beschreven staan die Vlaams Belang Kontich volgde in haar oppositiewerk van 2000 tot nu.

Achteraan vindt u enkele cijfers die de huidige financiële situatie van onze gemeente illustreren.

Vlaams Belang wil een beleid dat zorgt voor een gezonde financiële situatie.

Dit betekent voor ons:

1. matige belastingtarieven

2. een beheersbare schuld

3. het belastinggeld verstandig en voorzichtig besteden

Laten we die drie punten even bekijken.

Matige belastingtarieven:

Het spreekt voor zich dat het gemeentebestuur moet beschikken over gelden voor de uitvoering van haar verschillende taken. Belastingen moeten dus geheven en geïnd worden. Maar zodra Vlaams Belang in de gemeenteraad vertegenwoordigd was, hebben wij elk jaar, bij de bespreking van het budget van het volgend jaar, er op gewezen dat het geld, grotendeels verdiend door arbeid, zoveel mogelijk moet blijven in het bezit van hem of haar die er voor gewerkt heeft. Wij herhalen op die manier jaarlijks dat de belastingtarieven matig moeten gehouden worden en dat de belastinggelden verstandig en voorzichtig moeten besteed worden.Die jaarlijkse herinnering van onze grondregel is noodzakelijk omdat de ervaring leert dat het geld van een ander toch zo gemakkelijk wordt uitgegeven.

Bekijken we even de belangrijkste belastingtarieven.

 • De aanvullende belasting op de personenbelasting of APB. Vergeleken met het gemiddeld tarief in Vlaanderen (7,27 % in 2016) kan het tarief van Kontich (5,7%) nog matig genoemd worden. De opbrengst van deze belasting in 2012 is geraamd op 5.671.000 euro.
 • De opcentiemen op de onroerende voorheffing. Ook hier is een tarief van 1095 matig te noemen wanneer men het vergelijkt met de gemiddelde opcentiemen in Vlaanderen (1.397 in 2016) De opbrengst van deze belasting in 2012 is geraamd op 5.511.000 euro.

Samen dus 11.182.000 euro, veruit de belangrijkste bron van gemeentelijke inkomsten. Vlaams Belang vreest dat er geen ruimte zal zijn om de voornoemde tarieven nog scherper te stellen. In dat geval pleiten wij voor hun behoud. De uittredende meerderheid zal zich op de voornoemde tarieven beroemen, maar zij zal wel nalaten te zeggen dat men de belastinginkomsten ook kan verhogen door het aantal belastingbetalers op te drijven. Dat is wat zij deed door een niet aflatende verkavelingsdrift, welke wij overdreven vinden en die wij bekritiseerd hebben; plus de aanleg van ongeveer 200Ha bedrijventerreinen. Dat brengt ons bij de bedrijfsbelastingen.

 • Belasting op drijfkracht. Hier zit een heel verhaal achter. Deze belasting wordt geïnd op basis van een aangifteformulier, ingevuld door de belastingplichtige. Dit heeft geleid tot een onrechtvaardigheid in die zin dat wie een correcte aangifte deed benadeeld was tegenover iemand wiens aangifte niet correct was. De huidige meerderheid heeft te lang geleefd met deze toestand tot vanaf 2007 een controle werd ingevoerd en de lat voor alle belastingplichtigen gelijk werd gelegd. Dat, en een tariefverhoging in 2008 van ongeveer 30%, heeft geleid tot een aanzienlijke hogere opbrengst. Daarop pleitte Vlaams Belang voor een tariefverlaging. Dat kon volgens ons, juist omdat er nu correct geïnd wordt en er rekening moet gehouden wordenmet de moeilijker wordende economische toestand. Daar is iets aan gedaan in 2010, en daarna nog eens iets selectief voor enkele tuinbouwbedrijven, maar het geheel overschouwend, kan men zeggen dat de meerderheid, inclusief OVLD, opteerde voor een hogere opbrengst (x3), zijnde voor 2011 niet minder dan 514.741 euro.
 • Belasting op de bedrijfsruimte. Hier een gellijkaardig verhaal met verhoging van het tarief met 30% in 2008. Hier geen latere verminderingen. Opbrengst 2011:464.859 euro

De ondernemende man en vrouw in Kontich wordt dus gevraagd om, omwille van zijn of haar ondernemingszin, ongeveer 1.000.000 euro extra, jaarlijks, in de gemeentekas te storten.

Een beheersbare schuld

Tijdens de bestuursperiode van 2000 tot 2006 bouwde het bestuur van CVP eb VLD een schuld op die op 31/12/2006 een hoogtepunt, ofbeter gezegd een dieptepunt bereikte van27.893.000 euro. Vlaams Belang heeft niet opgehouden te waarschuwen dat de schuld uit de hand liep en dat men gevaarlijk bezig was. We weten allemaal hoe vernietigend te hoge schulden kunnen zijn. Vernietigend voor gezinnen, vernietigend voor steden en gemeenten, vernietigend voor landen. Op de voormelde schuld moest in de loop van 2007 niet minder dan 4.033.000 euro kapitaal afgelost worden en 1.032.000 euro intresten.

Voor alles werd geleend en steeds werd gegund aan Dexia. Vlaams Belang heeft, weer als enige, gepleit tegen dit feitelijk monopolie. Volgens ons werden de bestekken op basis waarvan gegund werd, geschreven ‘op maat van’. Dat werd natuurlijk ontkend, maar uiteindelijk heeft het bestuur dan toch maar beslist om voortaan nog enkel het bestek te gebruiken dat opgemaakt was door een gemeenschappelijke inspanning vande gemeenteontvangers en de secretarissen. Enorm voordeel van dit bestek is dat er nog enkel gegund wordt op basis van prijs, dus op basis van de hoogte van de aangerekende rente. Bij de eerstvolgende gunning viel Dexia uit de prijzen ! Monopolie weg, en de concurrentie kan weer volledig spelen in het voordeel van de belastingbetaler.

Dexia zag haar feitelijk monopolie aangetast en gooide een nieuw wapen in de strijd: financiering met projectbegeleiding. De meerderheid trapte er in en financierde de nieuwbouw van de technische dienst volgens deze techniek. Vlaams Belang, weer als enige, bestreed deze beslissing met de argumenten dat die projectbegeleiding zeer duur was (50.000 euro) en weinig of niets voorstelde; dat de architect betaald werd om toezicht uit te oefenen op de werken en dat onze eigen diensten bij zo’n project toch sowieso een oogje in het zeil moeten houden. (Dat projectbegeleiding dit overbodig zou maken was gebruikt als argument) De meerderheid bleef doof en betaalde nadien nog eens 25.000 euro voor projectbegeleiding bij de bouw van de nieuwe brandweerkazerne.De opgedane ervaring moet dan toch niet zo positief geweest zijn, want de Schepen van Financiën verklaarde dat geen gebruik meer ging gemaakt worden van deze techniek. Goed zo ! Wel hadden die 75.000 euro voor betere doelen kunnen ingezet worden.

Hiervoor vertelden we hoe de schuld piekte op 31/12/2006. ’s Anderendaags begon dezelfde meerderheid aan een tweede bestuurstermijn. Het roer werd drastisch omgegooid en waar we zo herhaaldelijk voor gepleit hadden, werd gedaan. Geen verhoging van schuld meer. Nieuwe kredieten kunnen slechts aangegaan worden tot maximum het bedrag van wat werd afbetaald in de loop van het jaar dat het nieuwe krediet wordt opgenomen. Wat kan men meer verlangen dan dat gedaan wordt wat men vraagt. Het gunstig resultaat blijkt uit het feit dat de kapitaalaflossing in 2011 verminderde tot 1.774.000 euro en de intrestbetaling bijna halveerde tot 537.000 euro in vergelijking met 2007. De meerderheid moet zich niet beroemen op deze cijfers omdat ze voor een groot deel het gevolg zijn van de verkoop van patrimonium. De recente verkoop van Distrigas heeft Kontich 1.500.000 euro bezorgd. Daarvoor is er de verkoop van Electrabel geweest die naast cash ook aandelen van GDF Suez opleverde, die dan weer aan een goede koers verkocht konden worden. Ook het verhaal van Telenet heeft heel wat opgebracht. En tenslotte ontving Kontich 2. 000.000 euro van het Vlaams Gewest die alleen mochten gebruikt worden voor afbouw vanschuld.

Het belastinggeld verstandig en voorzichtig besteden

Voor Vlaams Belang betekent dat :

 • Beheersing van het personeelsbestand. Om de personeelskost betaalbaar te houden zal men nauwkeurig moeten letten op de omvang van het personeelsbestand want die kosten stijgen voortdurend. Een voorbeeld: voor het statutair personeel zal 40% moeten betaald worden, te berekenen op het brutoloon, als pensioenbijdrage.
 • Op zoek naar de laagste prijs bij aankopen en aanbestedingen. De concurrentie moet ten volle kunnen werken om de prijzen te drukken. Vlaams Belang stopt niet met op deze nagel te kloppen. Een voorbeeld uit begin 2018. Het bestuur heeft besloten voor de openbare verlichting ledlampen te gebruiken. Een dure zaak, maar verdedigbaar omwille van het terugverdieneffect. Aan Eandis wordt een offerte gevraagd voor een gedeeltelijke ‘verledding’. De offerte wordt door de meerderheid goedgekeurd. Vlaams Belang merkt op dat “de markt niet werd bevraagd”. De bevoegde Schepen zit verveeld met de zaak. Hij spreekt over tijdnood en dat het niet meer zal gebeuren. Twee maanden later was het weer ‘van dat’. Dus het bestuur geeft op die wijze Eandiseen monopolie, wat niet kan aanvaard worden.
 • Actief op zoek naar besparingen. Dit moet een gewoonte worden. Tijdens de bestuursperiode 2000/2006 heeft Vlaams Belang het bestuur de weg gewezen om een belangrijke besparing te doen in de arbeidsongevallenverzekering. Zeer dikwijls worden de ideeën en voorstellen van de oppositie genegeerd. Deze keer niet. Een belangrijke tariefvermindering werd bekomen.
 • Weerstaan aan de verleiding om geschenken uit te delen. Een voorbeeld. OVLD wil zich populair maken en vindt daarvoor: gratis met de lijn voor de leeftijden van 60 tot en met 64. Wat moet dat kosten ? 8.000 euro per jaar. Dat valt mee, zo gezegd zo gedaan. En dan krijgt Kontich de rekening en kost dat cadeau vijfmaal meer. Inderdaad: 8.000 voor de zestigjarigen, 8.000 voor de éénenzestigjarigen enz. De kost voor 2012 is geraamd op 44.500 euro. OVLD slaat een dwaas figuur, maar wat maakt dat uit, het is toch de Kontichse belastingbetaler die de rekening betaalt. Standpunt Vlaams Belang: als men zoiets wil doen, dan moet men toch eerst zijn huiswerk maken en minstens onderzoeken in hoeverre er een nood bestaat om deze leeftijdscategorieën dit voordeel te geven. Als er dan al een nood zou bestaan, dan zou men voor die gevallen een tegemoetkoming kunnen doen. Wat nu gebeurt is een forfaitair bedrag betalen, wat in feite neerkomt op sponsering van de lijn.
 • Geen luxe uitgaven. Voorbeeld: een voetbalveld, volgens FIFA-normen,in kunstgras. Prijs 420.000 euro, verlichting inbegrepen. Hoeveel gewone grasvelden kan men daarvoor aanleggen ?
 • Bovengemeentelijke samenwerking wanneer daarmee een prijsvoordeel kan bekomen worden.


Besluit

Men zou kunnen verwachten dat wie werkt met geld dat eerst bij anderen moet opgehaald worden, uit zichzelf geneigd is om dat geld zuinig en voorzichtig uit te geven. Het voorgaande leert dat zoiets niet vanzelfsprekend is. En het voorgaande leert ookdat Vlaams Belang, in de gemeenteraad, regelmatig de enige partij is die zich dat aantrekt.

Enkele cijfers ter illustratie van de huidige financiële situatie van Kontich – Waarloos.De hierna volgende cijfers betreffen het jaar 2017

De gemeente kan rekenen op een constante inkomensstroom waarvan de belangrijkste onderdelen zijn:

 • Opcentiemen roerende voorheffing 6.888.368
 • Aanvullende belasting personenbelasting 6.674.538
 • Motorrijtuigen 350.115
 • Jaarlijkse milieubelasting 361.485
 • Afgiftevuilzakken, klevers, recipiënten 627.209
 • Algemene bedrijfsbelasting 517.274
 • Belasting Drijfkracht513.268
 • Verspreidingreclamedrukwerk 230.074
 • Masten en Pylonen 145.000

Daarnaast ontving Kontich van het Gemeentefonds3.626.387 euro

Dividenden van de energie intercommunales: elektriciteit 342.180 euro/ gas 334.297 euro

Financieringsintercommunale IKA : éénmalig dividend 431.432 euro / jaarlijks dividend 285.217 euro

Onze schuld piekte op 31/12/2006 en bereikte 1.362 euro per inwoner. Op dat ogenblik bedroeg de schuld per inwoner van het Vlaams Gewest 1.194 euro. Eind 2017 was onze schuld per inwoner gezakt tot 399 euro.

Het fundament van onze gezonde financiële toestand is een groot overschot op de exploitatie, daarmee wordt de schuld afbetaald en kunnen investeringen gefinancierd worden.In 2017 werd 1,3 miljoen euro schuld afbetaalden restteer nog 3,5 miljoen voor investeringen.

Voor de sociale politiek van de gemeente werd het OCMW betoelaagd met 2.550.000 euro. Voor onze veiligheid werd de politiezone Hekla betoelaagd met 2.006.997 euro en de Brandweerzone Rand met 634.344 euro.

Door onze grote autofinancieringsmarge werden geen leningen meer opgenomen sinds 2014.

De gemeente heeft 150 personeelsleden in dienst. Zet men de tijdelijken om in voltijdse werknemers, dan gaat het om ongeveer 120 personeelsleden.

Walter Claes

Lijsttrekker